မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲ တိုးတက်မှုများနှင့်အတူ စီးပွားရေး ကဏ္ဍများ၌လည်း အခွင့်အလမ်းကောင်းများ ပေါ်ပေါက်လာမည်ဖြစ်ရာ ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အခြေအနေ၊ အချိန်အခါ အရပ်ရပ်ကို ကြိုတင်မျှော်တွေး သုံးသပ်ပြီး အထွေထွေ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ၊ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှစ၍ ပြည်တွင်းရှိ နိုင်ငံသား လုပ်ငန်းရှင်များဖြင့် စုပေါင်းဖွဲ့စည်း၍ Myanmar Excited Group of Companies ကို တည်ထောင်ထားရှိပါသည်။

STRENGTH IN DIVERSITY

Our Group now comprises the following business units, each with its own management team and independent operations.
Diamond
Seinn Htain Htain Thar Gems
Seinn Htain Htain Thar Gems Co., Ltd was incorporated under the Myanmar Companies Act 1914 on 29 November 2007 as a Private Company Limited by Shares.
Distribution
Distribution
Myanmar Excited Group Company Limited was incorporated under the Myanmar Companies Act 1914 on 29 August 2013 as a Private Company Limited by Shares.
Delivery
MEG Transport
MEG Transport Company Limited was incorporated under the Myanmar Companies Law 2017 on 14 March 2019 as a Private Company Limited by Shares.
e-Commerce
e-Commerce
MEG e-Commerce Company Limited was incorporated under the Myanmar Companies Law 2017 on 2 May 2019 as a Private Company Limited by Shares.

Policy

Myanmar Excited Group of Companies သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း လက်ခံ၊ ယုံကြည်၊ ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်သွားမည်။

Our Vision

အလုပ်အကိုင်၊ အခွင့်အလမ်းများ ရယူဖန်တီးရန်၊ သွင်းကုန်၊ ထုတ်ကုန် အခွင့်အရေးများ ရယူ၍ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကုမ္ပဏီ၏ အကျိုးစီးပွားသာမက နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေမှုကို အထောက်အကူပြုစေရန်

Our Mission

MEG သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပြည်ပမှ အီလက်ထရောနစ်ဆိုင်ရာ နည်းပညာများ ရယူ၍ ကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိခြင်း၊ ပြည်ပနှင့် ဆက်သွယ်၍ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ဖြန့်ချိခြင်း၊ eCommerce ကဲ့သို့သော ရောင်းဝယ်မှု ပုံစံအသစ် ကျင့်သုံးခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း (Public Service) နည်းလမ်းများဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားမည်။

Future Mission

Myanmar Excited Group of Companies သည် ပြည်တွင်းနိုင်ငံသားများဖြင့် စုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားသော ကုမ္ပဏီ တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အညီ နိုင်ငံတွင်း၌ ကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်း ရောင်းဝယ်ဖြန့်ချိခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း စသည့် အထွေထွေ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို ကြိုးစား ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကုမ္ပဏီ၏ အကျိုးစီးပွား ဖြစ်ထွန်းရုံသာမက နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ လူ့အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုလုံးနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှက်ရေးအတွက်ကိုပါ အထောက်အကူပြုကျောင်းကျိုး ပြုနိုင်သည့် ဂုဏ်သိက္ခာရှိသော စီးပွားရေး ကုမ္ပဏီကြီး တစ်ခုအဖြစ် အခိုင်အမာ ရပ်တည်နိုင်စေရမည်။

Get the deal today!

Myanmar Excited Group is Groups of Company and be a part for creates developing country for Myanmar Citizens.

© 2019 All Rights Reserved.